Statystyka 2020 KP PSP Brzozw

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

w podziale na rodzaj zdarzenia oraz na ilość w poszczególnych gminach powiatu brzozowskiego.

 Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

    57

              357

          11

   425

2

Domaradz

   18

              133

           5

   156

3

Dydnia

   24

              102

           3

   129

4

Haczów

   48

              126

           4

   178

5

Jasienica Rosielna

    9

              105

           6

   120

6

Nozdrzec

   30

              139

           0

   169

 Razem

  186

              962

          29

  1177

 

 Na terenie powiatu brzozowskiego w 2020 r. miało miejsce 1177 zdarzeń w tym:

  • 186 pożarów, co stanowi 16% ogółu zdarzeń,
  • 962 miejscowych zagrożeń, co stanowi 82% ogółu zdarzeń,
  • 29 alarmy fałszywe (w tym 8 z instalacji systemu sygnalizacji pożarowej),co stanowi 2 % ogółu zdarzeń.

 Klasyfikując pożary pod względem ich wielkości z ogólnej liczby 186, zanotowano:

  • pożary małe – 172 (co stanowi 92 % ogólnej liczby pożarów),
  • pożary średnie – 14 (co stanowi 8 % ogólnej liczby pożarów),
  • pożary duże – 0 (co stanowi 0 % ogólnej liczby pożarów).

 Porównując statystykę zdarzeń lat 2019 i 2020, ilość pożarów - wzrosła o 5 %,

ilość miejscowych zagrożeń (MZ) - wzrosła o 14 %, natomiast ilość alarmów fałszywych (AF) - zmalała o 15 %.

 20152020

 Opracował: mł.bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie